ПИТАННЯ ДО ЗАХОДУ

ПИТАННЯ ДО ЗАХОДУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ:

1. Службу охорони праці або залучення осіб:

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатисясторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

2. Обов’язки роботодавця:

Створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці,затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання. Розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці. Забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом. Розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі – акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

3. Відповідність трудового і колективного договору законодавству в сфері охорони праці:

Трудовий договор не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.

4. Ознайомлення працівника про умови праці, наявність небезпечних факторів на робочому місці:

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.

5. Зогальнообов’язкове державне соціальне страхування:

Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

6. Забезпечення працівників додатковіими засобими, спецодягом та компенсації:

Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеномузаконодавством. У разі роз’їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. Працівники, які залучаються до разових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами.

7. Комісія з питань охорони праці:

На підприємстві з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони праці.

8. Інструктажі та навчання:

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботиповинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомогипотерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а такожперевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

9. Проведення медогляду:

Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

10. Облік нещасних випадків:

Роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об’єднаннями профспілок.

ДОКУМЕНТИ ДО ЗАХОДУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ:

1. Оргазізація єксплуатації устаткування, машин, механізмів, виконання робіт підвищеної небезпеки:

– Сертифікати, які забезпечують використання машин, механізмів, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси

– Дозвіл на початок експлуатації нового підприємства (якщо роботодавец будував сам будівлі), Дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки, декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці згідно постанови №1107 від 26 жовтня 2011року, та постанови №687 від 26 травня 2004 про порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагнестування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

– Паспорт на виробничу будівлю

– Паспортні карти і журнали з перерахування електроустаткуванн

– Протоколи вимірювання опорів ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних ланцюгів і електропроводок до 1000 В

– Протоколи вимірювання опору заземлюючих пристроїв

– Журнал обліку і випробувань захисних засобів

– Журнал приймання і огляду лісів і підмостей

– Журнал перевірки електроінструменту

– Журнал перевірки пневмоінструменту

– Журнал обліку і періодичних оглядів знімних вантажозахоплювальні пристосувань і тари.

– Журнал приймання і здачі змін вантажопідйомних машин і механізмів

– Наказ на призначення комісії із спостереження за станом і експлуатацією будівель і споруд

– Акти оглядів будівель і споруд

– Положення про трьохступеневий контроль

– Журнал оперативного контролю

– Журнал реєстрації видачі документації з охорони праці

– Журнал реєстрації вхідної документації з охорони праці

– Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам

– Плани роботи з охорони праці

– Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці за формою № 1-ПВ (місячна і поквартальна)

– Звіт про травматизм на виробництві (7-тнв)

– Інформація про роботу підприємства з питань охорони праці

3. Положення з охорони праці на підприємстві

– Положення про комісію з питань охорони праці (Наказ Держгірпромнагляду №55 від 21.03.2007р)

– Положення про службу охорони праці

– Положення про уповноваженого трудовим колективом з питань охорони праці

– Наказ “Про затвердження Положення про службу охорони праці”

4. Проведення навчання і перевірок знань

– Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

– Перелік професій, робота по яких вимагає навчання та проходження перевірки знань

– Посвідчення для інженерно-технічних працівників і робочих (на яких робиться відмітка по результатах навчання і перевірки)

– Журнал видачі посвідчень з охорони праці

– Наказ “Про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” з додатками:

  1. 1) Склад комісії
  2. 2) План-графік
  3. 3) Програма навчання з питань охорони праці
  4. 4) Питаня вступного інструктажу для працівників підприємства
  5. 5) Питаня первинного інструктажу для працівників підприємства

– Наказ про призначень комісії з перевірки знань охорони праці

– Протокол засідання комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці

– Журнал обліку протоколів перевірки знань з питань охорони праці

– Посвідчення про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки

5. Посадові інструкції та інструктажі

– Посадові інструкції з розділом про обов’язки, права і відповідальність в галузі охорони праці

– Наказ “Про затвердження інструкцій з охорони праці по спеціальностях та видах робіт” з додатком Переліком інструкцій

– Перелік професій і видів робіт, по яких повинні бути розроблені інструкції з охорони праці

– Перелік професій і посад працівників, звільнених від інструктажів на робочому місці

– Журнали проведення інструктажу (реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, реєстрації – Журнал розпоряджень (повинні фіксуватися всі розпорядження, що стосуються стажування, допуску до самостійної роботи, закріплення відповідальних осіб і тому подібне)

– Наказ про стажування на робочому місці інструктажів з питань охорони праці на робочому місці)

– Журнали реєсрації та видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві

– Документи про ознайомлення працівників із положеннями, інструкціями і тд

6. Спецодяг та засоби індивідуального захисту

– Особиста карта обліку спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

– Таблиця врахування небезпек щодо обгрунтування використання засобів індивідуалбьного заисту

– Перелік безкоштовно видаваного спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

7. Медогляд

– Документи по попередньому (при прийнятті на роботу) і періодичному (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року

– Перелік виробництв (і професій), при роботі в яких обов’язкове проходження медичних оглядів

– Графік проведення періодичних медичних оглядів

– Список працівників, зобов’язаних проходити періодичні медичні огляди

– Заключний акт за наслідками періодичного медичного огляду

8. Відповідальні особи

– Накази про призначення відповідальних осіб за ведення робіт підвищеної небезпеки

– Наказ “Про призначення відповідальної особи за справне утримання та безпечну експлуатацію вантажопідіймальних машин і механізмів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв та за безпечне переміщення вантажів кранами і механізмів”

– Наказ “Про призначення відповідальної за безпечне виконання земляних робіт і робіт в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах та в інших замкнутих просторах”

– Наказ “Про призначення відповідального за електрогосподарство”

– Наказ “Про призначення відповідальної особи за безпечне переміщення, зберігання, експлуатацію газових балонів і виконання газозварювальних, електрозварювальних та газоплуменевих робіт”

– Наказ про призначень відповідальної особи за технічний стан електро (пневмо) інструменту і засобів малої механізації

– Наказ на особу, відповідальну за газове господарство

– Журнал реєстрації нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки

– Перелік видів робіт з підвищенною небезпекою, які проводяться на підприємстві

– Стандарт підприємства або інструкція про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки

– Перелік посад ІТП і електротехнологічного персоналу, які повинні мати кваліфікаційну групу по електробезпеці

– Наказ за твердженням списку осіб, яким дозволяється працювати з переносним електроінструментом

– Накази по організації роботи автотранспортних засобів

– Наказ про порядок виробництва робіт поблизу ліній електропередачі

– Наказ про відповідального за протипожежну безпеку (Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту)

– Наказ “Про протипожежні заходи”

– Інструкція про заходи пожежної безпеки в кожному приміщенні

9. Нещасні випадки

– Журнали реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадців на виробництві

– Акти про нещасні випадки на виробництві (Н-1,Н-5), матеріали розслідувань НВ

– Повідомлення про наслідки нещасного випадку на виробництві

10. Інструкції в залежності від виду діяльності та ступенів ризику

– Інструкція про порядок організації та проведення зварювальних та інших вогневих робіт на підприємстві

– Інструкція по охороні праці при користуванні електропобутовими приладами на виробництві

– Інструкція по охороні праці при використанні вантажопідйомних робіт на електротельфері

– Інструкції з ОП та ТБ

– Про порядок дій при пожежі

– Про надання долікарської допомоги та інші